Logo Hoàng Thành Thăng Long
PhanVanDang
Comrade
Phan Văn Đáng
(1918 - 1997)
Envoy of Đồng Khởi

- Alias: Hai Văn
- Native place: Mỹ Lộc commune, Tam Bình district, Vĩnh Long province
- Positions: Deputy Secretary of the Central Bureau of the South, Head of Organization Department of the Central Bureau, Head of the Security Department of the Central Bureau of the South

MEDALS AWARDED
Gold Star
Medal
hcsv
Hồ Chí Minh
Order
hchcm
Chia sẻ