Các hoạt động Trưng bày chào mừng ngày
Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020)

La Chaîne des expositions pour célebrer la Journée
du patrimoine Vietnamien (23/11/2005 - 23/11/2020)

The exhibitions in celebration of the Vietnam Cultural Heritage Day
(11/23/2005 - 11/23/2020)


Thời gian mở cửa: ngày 23/11/2020
Địa điểm: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, số 19 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

1. Hành trình di sản

1. Le périple du patrimoine

1. Heritage journey

2. Khu đô thị cổ Provins và Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội: Di sản văn hóa trong lòng đô thị

2. Cité médiévale de Provins et la Citadelle impériale de Thăng Long - Hà Nội: les patrimoines culturels en zone urbaine

2. Medieval fair town Provins and The Central Sector of the Imperial Citadel of Thăng Long - Hà Nội: Cultural heritages in the heart of the city