Chủ đề 1

GIỚI THIỆU CHUNG

pano1.jpg

Đông Kinh Lam Kinh thời Lê
Xem Pano

pano2.jpg

Khu di tích quốc gia đặc biệt: Lam Kinh
Xem Pano

pano3.jpg

KHU TRUNG TÂM:
Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội
Xem Pano

pano4.jpg

Sự kiện lịch sử
Xem Pano

Chủ đề 2

LAM KINH THỜI LÊ

pano5.jpg

Lam Kinh Thời Lê
Xem Pano

pano6.jpg

Hội thề Lũng Nhai
Xem Pano

pano7.jpg

Đền thờ Trung Túc vương Lê Lai
Xem Pano

pano8.jpg

Bia Vĩnh Lăng
Xem Pano

pano9.jpg

Khuôn viên Lăng Lê Thái Tổ
Xem Pano

pano10.jpg

Chính điện Lam Kinh
Xem Pano

pano11.jpg

Dấu tích nền móng chính điện tại Lam Kinh
Xem Pano

pano12.jpg

Di tích nền móng kiến trúc toà miếu tại
Khu Di tích Lam Kinh
Xem Pano

pano13.jpg

Khuôn viên Lăng vua Lê Hiển Tông tại
Khu Di tích Lam Kinh
Xem Pano

Chủ đề 3

ĐÔNG KINH THỜI LÊ

pano14.jpg

Đông Kinh thời Lê
Xem Pano

pano15.jpg

Dấu tích kiến trúc tại khu vực
khảo cổ học 18 Hoàng Diệu
Xem Pano

pano16.jpg

Dấu tích và các hiện vật thời Lê
Xem Pano

pano17.jpg

Dấu tích và các hiện vật thời Lê
Xem Pano

pano18.jpg

Các hiện vật thời Lê
Xem Pano

pano19.jpg

Các hiện vật thời Lê
Xem Pano

pano20.jpg

Các hiện vật thời Lê
Xem Pano

pano21.jpg

Di tích nền điện Kinh Thiên
Xem Pano

pano22.jpg

Di tích Đoan Môn
Xem Pano

pano23.jpg

Mặt bằng tổng thể Khu di sản
Hoàng thành Thăng long - Hà Nội
Xem Pano