Logo Hoàng Thành Thăng Long

Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2020)

XEM PANO

KHAÙT VOÏNG ÑOÄC LAÄP DAÂN TOÄC

Độc lập, tự do là quyền và khát vọng muôn đời của dân tộc Việt Nam. Khát vọng thiêng liêng đó được bắt nguồn từ truyền thống yêu nước; được giữ gìn, hun đúc đồng hành cùng lịch sử dân tộc, và bùng cháy mỗi khi chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm bởi các thế lực ngoại bang.
Từ thế kỷ X đến thế kỷ XX, Việt Nam phải đương đầu với bao mối họa xâm lăng, nhưng cũng từng đó thời gian nền Độc lập dân tộc được giữ vững và bảo vệ. Điều này càng minh chứng hơn về một hệ giá trị trường tồn của người Việt Nam: Khát vọng Độc lập, Tự do.

XEM PANO

NGAØY ÑOÄC LAÄP

Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân danh Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Đó là tuyên ngôn đanh thép, hùng hồn, khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”

XEM PANO

GIAØNH THAÉNG LÔÏI

SÖÏ LAN TOÛA KHAÙT VOÏNG ÑOÄC LAÄP

Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội liên quan chặt chẽ với những sự kiện quan trọng và các giá trị biểu đạt văn hóa, nghệ thuật của một quá trình hình thành và phát triển quốc gia độc lập trong gần một thiên niên kỷ, quá trình hình thành một nhà nước hiện đại ở châu Á. Những sự kiện trọng đại như vậy đều được thể hiện một cách rất điển hình trong Khu Di sản Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Cách Mạng tháng Tám tại Hà Nội và đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình - một địa điểm hiện nay thuộc vùng đệm của Khu Di sản.

XEM PANO

Chia sẻ