Trailer video

Không gian triển lãm

Chủ đề 1

Nước Việt Nam độc lập

Ngàn cân treo sợi tóc
Xem Pano

Nước Việt Nam độc lập
Xem Pano

Diệt 'Giặc đói'
Xem Pano

Diệt 'Giặc dốt'
Xem Pano

Thù trong giặc ngoài
Xem Pano

Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp ngày 26/03/1946 - Hòa để tiến
Xem Pano

Từ Đà Lạt đến Fontainebleau
Xem Pano

Bản tạm ước Việt - Pháp ngày 14/9/1946
Xem Pano

Chủ đề 2

Quyết tử để Tổ quốc Quyết sinh

Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh
Xem Pano

Tối hậu thư của Pháp
Xem Pano

Lời hiệu triệu
Xem Pano

Hà Nội vùng đứng lên
Xem Pano

Chiến khu Hà Nội
Xem Pano

Chiến khu Hà Nội
Xem Pano

Trùng độc chiến
Xem Pano

Hà Nội quyết tử để Tổ quốc quyết sinh
Xem Pano

Hà Nội quyết tử để Tổ quốc quyết sinh
Xem Pano

Vệ út quyết tử Thủ đô
Xem Pano

Hà Nội cháy khói lửa ngập trời
Xem Pano

Hà Nội hồng ầm ầm rung
Xem Pano

Hà Nội vùng đứng lên
Xem Pano

Hà Nội vùng đứng lên
Xem Pano

Chủ đề 3

Tiến về Hà Nội

Tiến về Hà Nội
Xem Pano

Đội du kích Hồng Hà - Tiểu đội mang tên dòng sông
Xem Pano

Hà Nội bao giờ trở lại
Xem Pano

Hà Nội bao giờ trở lại
Xem Pano

Ra đi giữ trọn lời thề
Xem Pano

Tiến về Hà Nội
Xem Pano

Tiến về Hà Nội
Xem Pano

Tiến về Hà Nội
Xem Pano