Logo Hoàng Thành Thăng Long
Trailer video
Hội Nghị Bộ Chính trị mở rộng (từ ngày 18/12/1974 - 8/1/1975)

Hội nghị đặt nền tảng quyết định cho Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; trong bối cảnh cách mạng miền Nam đang có những biến chuyển nhanh, mạnh, tạo thế và thời cơ lớn cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham dự Hội nghị có 11 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tập thể lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước); 5 đồng chí là Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương; 8 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường, các Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến.

Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng thay mặt cho Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết lịch sử: Chúng ta đang đứng trước thời cơ chiến lược lớn: “Chưa bao giờ ta có điều kiện đầy đủ về quân sự và chính trị như hiện nay, có thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay để hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam để tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc”. Nghị quyết thông qua Kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 - 1976, nhưng nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ và nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Hội Nghị Bộ Chính trị mở rộng

Chia sẻ