Bộ ngói úp nóc gắn lá đề trang trí rồng, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII