Đĩa gốm men lam có chữ "Trường Lạc", thời Lê Sơ, thế kỷ XV - XVI

Xem chi tiết

Chân đèn, gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Xem chi tiết

Đĩa, gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Xem chi tiết

Bát gốm men lam có chữ "Trường Lạc", thời Lê Sơ, thế kỷ XV - XVI

Xem chi tiết

Bát gốm, men ngọc, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Xem chi tiết

Đĩa gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XII

Xem chi tiết

Tượng quan văn, gốm, thế kỷ XV - XVIII

Xem chi tiết

Loa gốm men nâu, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV

Xem chi tiết