Bát men trắng trang trí hình rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV