Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo" (bản sao)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Thành Hà Nội - dấu ấn một thời". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.