Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu

Đang trưng bày tại Khu di tích Hầm Bộ Tổng tham mưu Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.