Nghiên mực hình cá chép, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Thi đình thời Lê - Đỉnh cao khoa cử phong kiến Việt Nam". Bấm